بسم الله الرحمن الرحیم

 

یکی می پرسید اندوه تو از چیست؟ 

سبب ساز سکوت مبهمت چیست؟

برایش صادقانه می نویسم:

برای آنکه باید باشد و نیست...

.

.

.

هوای دلم حسابی گرفته است

پس کی باران خواهد بارید...