بسم الله الرحمن الرحیم

  


شهادت حکایت آنانی است که بقا را در بلا دیدند!ما چطور؟!

اهل دردیم یا که مراقبیم کلاهمان را باد نبرد؟!