بسم الله الرحمن الرحیم          

 

                                

 

آقا جان!

ماه مبارک، چه صفایی داشت نمازهای ظهر...

وقتی صداتون توی حسینیه می پیچید، اشک ها طاقت نمی آوردند...

دلم برای ماه مبارک تنگ می شود...

برای نمازهایی که به شما اقتدا می کردم...

برای اینکه سرسفره افطار شما بنشینم...

آقا جان...

عیدتان مبارک.