بسم الله الرحمن الرحیم

 

هر که خدا را بیش از خود دوست داشته باشد، بی شک شهید خواهد شد.