بسم الله الرحمن الرحیم


عیال فکوس‌‌الدوله به همراه بچه‌ها نشسته‌بود پای تلویزیون. زمانی نگذشته‌بود که صدای غُرغُر عیال و خنده‌های ریز ریز بچه‌ها به هوا رفت!

فکوس‌الدوله سر از کاغذ و قلم برداشت و جویای علت شد که عیال گفت:

امان از دست این رسانه ملی! همش شده‌است تبلیغ این چیزهای خاک برسری! حالا چرا مدام برای بزرگترها، تبلیغ پوشک می‌کند؟!

فکوس‌الدوله لبخندی زد و گفت:

خیالی نیست عیال. جدی نگیر شما. این تبلیغ‌ها، مخاطب خاص دارد!

گویا صداوسیما هم از طریق منابع موثق! پیش‌لرزه‌های خبر این اختلاس نجومی و شیرین‌کاری‌های این جریان نخود هر آش! را حس کرده‌بوده و چون احتمال می‌داده که با روشدن قضیه، خیلی‌ها پوشک لازم! بشن، این‌طور می‌خواسته جو را آماده کند!

 

پینوشت

این مطلب مجوز چاپ در هفتهنامه را کسب نکردنیشخند