بسم الله الرحمن الرحیم

 

شهدا!

دنیا برای نوشتن از شما فضا کم دارد...