بسم الله الرحمن الرحیم

 

غایت خلقت جهان، پرورش انسان هایی است که در برابر شدائد، بر هر چه ترس و شک و تردید و تعلق است، غلبه کنند و حسینی شوند...

 

شهید آوینی  

 
شهدا چه زیبا به غایت هستی رسیدند...