بسم الله الرحمن الرحیم

 

هدیه زمانی ارزشمند است که بهترین کالایت را بدهی.

ما چه داریم که به مولایمان بدهیم؟!