بسم الله الرحمن الرحیم

 

آخرین نگاهش بود اما به خودش گفت

نه!

یا آرامش بود یا ترس اما این بار... 

تا به حال هر دو را با هم در کنارش نچشیده بود

حس کرد...

سر به زیر انداخت و گفت

دلت آرام باشد 

من نیستم اما...

خدای  من و تو هست در کنارت...

و حالا سال هاست که خاطره آن نگاه، یادآوری می کند حضور خدا را برایش...