بسم الله الرحمن الرحیم

 

دلم، مدینه غمه برای علی...