بسم الله الرحمن الرحیم

 

حسن و حسین و زینب باهم بازی می کردند؛ خاله بازی. زینب شد مادر، حسن و حسین هم بچه هایش.

زینب وقت جارو کشیدن خانه خیالی شان، دست به کمر گرفت...

حسین پرسید:

آبجی! چیزیت شده؟!

*****

دختر در همه چیز دوست دارد، شبیه مادر باشد...