بسم الله الرحمن الرحیم

 

تا به حال اینقدر دقیق به آن فکر نکرده بودم، "به دنیا آمدن" را می گویم.

امروز از صبح مدام همه پیگیرند، ببینند به دنیا آمد یا نه!

"به دنیا آمدن" ...

چقدر جالب! انتظار را در دل خودش دارد.

انگاری دنیا از اولش هم که خلق شد، با انتظار خلق شد...

انتظار...