بسم الله الرحمن الرحیم

 

خیاط خوبی ست خدا

اما

دل مرا به عمد یا به سهو، نمیدانم!

تنگ به سینه ام کودک زده که اینگونه دلتنگم!