بسم الله...

 

این روزها...

بی تابی، تنها واژه ای که دل خوب می فهمد...

حسین...

زینب...

علی...

عباس...

...

هر کدامشان را که می شنوی، بی تاب تر می شوی...

و چه سخت است برای دل، که خودت بی تاب باشی و دل هم به دریا بزنی...